Starta ett regelbundet framtidssparande! Att spara i fonder är den enklaste formen som ändå ger chans till avkastning.

Fondskola

Viktigt att veta
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde, och inga garantier om placeringens utfall kan ges. Faktablad, informationsbroschyr och mer information kring risk och riskhanteringen finner du på www.strategiskkf.se

Grundkurs 

En fond är en ”portfölj” av olika slags finansiella instrument, t.ex. aktier och obligationer.

Fonden ägs gemensamt av alla som 
sparar i fonden (”andelsägarna”), och 
förvaltas av ett fondbolag.

Det finns fonder med olika placeringsinriktning, t. ex:

 • Aktiefonder som framför allt placerar i aktier 
 • Räntefonder som framför allt placerar i räntebärande papper
 • Blandfonder som placerar i en mix av aktier och räntebärande papper
 • Indexfonder som följer sammansättningen i ett visst index.

Indexfonderna förvaltas inte aktivt, och har som regel därför lägre avgifter.

Målet är att varje fond skall vara investerade i de värdepapper bolaget anser vara bäst för stunden.

Andelsägarna får det antal andelar i fonden som motsvarar andelen insatt kapital i förhållande till fondens totala kapital.

Andelarna kan köpas och lösas in genom värdepappersföretag som saluför andelar i fonden eller direkt hos fondbolaget. Det är dock viktigt att beakta att vissa fonder kan ha förutbestämda tidpunkter då fonden är ”öppen” för köp och inlösen, varför det inte alltid är möjligt med regelbunden handel. 

Andelarnas aktuella värde beräknas regelbundet av fondbolaget och baseras på kursutvecklingen av de finansiella instrument som ingår i fonden. Det kapital som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är därför inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Fondbolaget kommunicerar inte med dig varje gång det gör en investering, men det måste redovisa vad det har gjort för din räkning med jämna mellanrum.

Viktigt att veta om Avkastning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder såväl öka som minska i värde, och inga garantier om placeringens utfall kan ges.

Aktieinvesteringar är mer riskfyllda än ränteplaceringar eftersom avkastning dels beror på hur mycket vinst som bolaget delar ut samt marknadens värdering av företaget.

Viktigt att veta om risk

Nedan listas några av de riskfaktorer som bolaget tar hänsyn till och som i perioder kan påverka förvaltningsresultatet negativt.

Det kapital som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är därför inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

I samband med den riskbedömning som bör ske då du som kund gör en placering i finansiella instrument, och även fortlöpande under innehavstiden, finns en mängd olika riskbegrepp och andra faktorer att beakta och sammanväga. Här är en kort beskrivning av de vanligaste riskbegreppen.

 • Marknadsrisk – risken att marknaden i sin helhet, eller viss del därav där Du som kund har Din placering, t.ex. den svenska aktiemarknaden går ner.
 • Prisvolatilitetsrisk – risken för stora svängningar i kursen/priset på ett finansiellt instrument påverkar placeringen negativt.
 • Kursrisk – risken att kursen/priset på ett finansiellt instrument går ner.
 • Skatterisk – risken att skatteregler och/eller skattesatser är oklara eller kan komma att ändras.
 • Valutarisk – risken att en utländsk valuta till vilken ett innehav är relaterat (t.ex. fondandelar i en fond som placerar i amerikanska värdepapper noterade i USD) försvagas.
 • Legal risk – risken att relevanta lagar och regler är oklara eller kan komma att ändras.
 • Branschspecifik risk – risken att en viss bransch går sämre än förväntat eller drabbas av en negativ händelse och de finansiella instrument som är relaterade till bolag i branschen därmed kan falla i värde
 • Likviditetsrisk – risken att Du inte kan sälja eller köpa ett finansiellt instrument vid en viss önskad tidpunkt p.g.a. att omsättningen i det finansiella instrumentet är låg.
 • Ränterisk – risken att det finansiella instrument Du placerat i minskar i värde p.g.a. förändringar i marknadsräntan.
 • Marknadsrisk, en generell nedgång i aktiemarknaden kan påverka investeringen negativt.
 • Valutarisk, då placeringen helt eller delvis sker i finansiella instrument utanför Sverige finns en direkt valutarisk då de finansiella instrumenten kan vara noterade i annan valuta än svenska kronor.
 • Ränterisk, en förändring i den allmänna räntenivån kan påverka värderingen av flertalet finansiella instrument. Likviditetsrisk, kan uppstå då antalet säljare är fler än antalet köpare av ett finansiellt instrument, vilket kan påverka värderingen av det finansiella instrumentet negativt.
En aktiefond fördelar ditt sparkapital mellan flera olika aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument. Det minskar risken, och du slipper välja ut, köpa, sälja, bevaka och förvalta aktierna.

Principen för räntefonder är densamma som för aktiefonder – placering sker i olika räntebärande instrument för att få riskspridning i fonden. Förvaltningen i fonden sker efter analys av förväntade framtida räntor.

En fond-i-fond är en fond som placerar i andra fonder. Den kan ses som ett alternativ till att själv sprida risken i flera olika fonder. Det finns fond-i-fonder med olika placeringsinriktningar och risknivåer.

En ytterligare typ av fond är hedgefond. Hedge betyder skydda på engelska, men det finns även hedgefonder med hög risk. Mer om detta i fortsättningskursen..

Trots att hedging är avsett att skydda mot oväntade förändringar i marknaden kan en hedgefond vara en fond med hög risk, då sådana fonder ofta är högt belånade.

För dig som vill veta lite mer…

… om hedgefonder

Skillnaderna är stora mellan olika hedgefonder, och det finns även hedgefonder med låg risk. Hedgefonder försöker ge en positiv avkastning oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ner. En hedgefond har mycket större frihet i sina placeringsmöjligheter än traditionella fonder. Placeringsinriktningen kan vara allt från aktier, valutor och räntebärande instrument till olika arbitragestrategier (spekulation i förändringar av t.ex. räntor och/eller valutor).

… om värdepappersfonder och specialfonder

Fonder kan också delas in i värdepappersfonder (även kallade UCITS-fonder) och specialfonder. Samlingsnamnet för dessa är investeringsfonder och båda typerna regleras av den svenska lagen om investeringsfonder.

Värdepappersfonder är de fonder som uppfyller det s.k. UCITS-direktivets krav, främst vad gäller placeringsbestämmelser och riskspridning. Såväl svenska som utländska värdepappersfonder (som fått tillstånd i sitt hemland inom EES), får säljas och marknadsföras fritt i samtliga EES-länder. 

Specialfonder är fonder som på något sätt avviker från reglerna i UCITS-direktivet. Det är därför särskilt viktigt för dig som kund att ta reda på vilka placeringsregler som en specialfond du avser att placera i kommer att iaktta. Detta framgår av fondens informationsbroschyr och faktablad. 

Hedgefonder använder sig oftare än traditionella fonder av s.k. ”derivat” i syfte att öka eller minska fondens risk. Derivatinstrument är ett samlingsnamn på en form av värdepapper. De vanligaste derivaten  är optioner, terminer, warranter och swappar. Blankning (se nedan) är också ett vanligt inslag.

Varje fondbolag är skyldigt att självmant erbjuda potentiella investerare det faktablad som avser fonden. Specialfonder får inte marknadsföras och säljas fritt utanför Sverige. För de fonder som placerar i utländska finansiella instrument tillkommer även en valutarisk.

Byt dina befintliga fonder till Jämställda Bolag nu

Läs nästa artikel

Di Börsmorgon gästas av Jämställda Fonder

Läs nästa: Di Börsmorgon gästas av Jämställda Fonder