McKinsey och EY överens – Jämställdhet lönar sig!

Mångfald och jämställdhet diskuteras ofta som rena rättvisefrågor, vilket sällan ger dem högsta prioritet i världens styrelserum. Men samma värderingar visar sig även bidra till företagets konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt. Vi har tagit del av information från bland andra McKinsey och EY som, från delvis olika utgångspunkter, belyser hur ett mer jämställt agerande bevisligen bidrar till bättre affärer.

Statistiskt säkerställda samband

McKinsey undersökte jämställdheten och lönsamheten i flera hundra relativt stora företag i Storbritannien, Kanada, Latinamerika och USA under perioden 2010–2013. Den ekonomiska framgången mättes utifrån EBIT och jämställdheten med utgångspunkt i andelen kvinnor och etniska minoriteter på ledningsnivå. 

Analysen visade ett statistiskt signifikant samband mellan mer diversifierade ledningsteam och mer högpresterande företag. Företagens ekonomiska prestation jämfördes med övriga företag inom samma bransch och land. När det gällde jämställdhet mellan könen var sannolikheten 15 procent högre för företag i den högsta kvartilen att de skulle prestera bättre än det nationella medianvärdet. För etnisk jämställdhet var sannolikheten hela 35 procent högre. Och företagen i den lägsta jämställdhetskvartilen kom även på efterkälken i lönsamhetstermer.

Resultaten varierade en del mellan såväl branscher som länder. I Storbritannien visade sig jämställdhet mellan kvinnor och män ge starkare utslag än etnisk jämställdhet, i USA var det tvärtom. Skillnaden antogs hänga samman med de framsteg som tidigare hade gjorts i respektive avseende.

”Analysen visade ett statistiskt signifikant
samband mellan mer diversifierade ledningsteam
och mer högpresterande företag.”

Just denna studie, som går under namnet Diversity Matters, visar statistisk korrelation – inte nödvändigtvis orsakssamband – men andra studier visar att mångfalden bidrar till rekrytering av topptalanger, kundorientering, mer nöjda medarbetare och effektivare beslutsfattande. Faktorer som i sin tur leder till bättre resultat.

Avanza: ”Jämställda bolag mer än dubbelt så bra”

EY hänvisar till studier som pekar i precis samma riktning. Team med en mer inkluderande ledning har högre sannolikhet att öka sina marknadsandelar och att lyckas bättre på nya marknader. Två faktorer som nämns i sammanhanget är bättre samarbete och bättre förutsättningar att behålla bra medarbetare. Genom att låta alla medarbetare komma till tals anser man sig också kunna utveckla bättre samarbetsformer, såväl internt som i relation till kunderna.

På Claes Hembergs blogg Spara med Hemberg konstaterades att jämställda bolag under de senaste tre åren har givit dubbelt så mycket tillbaka till aktieägarna som snittet på Stockholmsbörsen.

På bloggen redovisas en jämförelse mellan de 32 bolag som kvalar in på Allbrights vita börslista och övriga bolag på Stockholmsbörsen (OMXSPI).  De jämställda bolagen har de senaste tre åren haft en kursutveckling på 65 procent. Det är mer än dubbelt så bra som Stockholmsbörsens (OMXSPI) utveckling på 32 procent. Bryter man ner kursutvecklingen på kortare perioder är skillnaden ännu större.  

Byt dina fonder till Jämställda Bolag nu

Läs nästa artikel

Jämställda Bolag Global är en av vinnarfonderna

Läs nästa: Jämställda Bolag Global är en av vinnarfonderna