Jämställda Bolag Sverige

KIID Jämställda Bolag Sverige A  Fondbestämmelser Jämställda Bolag Sverige A 

Förvaltarens krav på jämställdhet

Urvalet görs genom att förvaltaren analyserar fördelningen mellan kvinnor och män i bolagens styrelser. För att ett bolag ska klassificeras som jämställt, och därmed ingå i det investeringsunivers inom vilket förvaltaren fattar placeringsbeslut, får inte andelen män respektive kvinnor i bolagets styrelse understiga 40 procent. Det innebär att fonden väljer bort de bolag som inte lever upp till förvaltarens krav på jämställdhet. Utifrån fondens investeringsunivers placerar fonden i de bolag som förvaltaren bedömer kan generera bäst avkastning till fondandelsägarna. Fonden ska vid var tid vara investerad till minst 90 procent i bolag som förvaltaren bedömer uppfyller förvaltarens krav på jämlikhet, vilket innebär att upp till 10 procent av fondens värde kan placeras i värdepapper som utfärdats av bolag som inte uppfyller förvaltarens krav på jämställdhet, i fondandelar (inklusive ETF:er) som inte uppfyller förvaltarens krav på jämställdhet eller på konto hos kreditinstitut.

Fondens placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i svenska aktier. Fonden ska vid varje tidpunkt till minst 90 procent vara investerad i aktier noterade på svenska reglerade marknader och som är utgivna av bolag som förvaltaren bedömer uppfyller vissa krav på jämställdhet. Fondens medel placeras i en diversifierad portfölj och fonden är inte inriktad mot någon särskild bransch. Fonden får investera upp till 10 procent av fondens värde i andra fondandelar, inklusive ETF:er. Fonden kommer under normala förhållanden endast att använda denna möjlighet i syfte att hantera flöden i fonden och inte som en långsiktig strategi. Fondens målsättning är att över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 5 och 8 procent. Av fondens faktablad framgår fondens rekommenderade placeringshorisont, över vilken fondens genomsnittliga årliga avkastning bör mätas. En investering i fonden är förenad med en hög risk och en investerare bör ha en placeringshorisont om minst fem år.

Fondens riskprofil

Den risk som är förenad med att placera i fonden påverkas i första hand av risk på aktiemarknaderna. Marknadsrisk mot aktiemarknaden innebär risk för nedgång i fondens värde till följd av nedgång i aktiemarknaden. Fonden påverkas även av kredit/-motpartsrisk, dvs. risken för minskat fondandelsvärde till följd av att fondens motparter, i form av exempelvis transaktionsmotparter eller motparter vid placering på konto hos kreditinstitut, inte kan fullfölja sina åtaganden. Fonden kan även utsättas för likviditetsrisk, dvs. risken att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader. Då fondens investeringar är koncentrerade till ett land (Sverige) påverkas fonden också av koncentrationsrisk, vilket ökar risken i fonden.

Ansvarig förvaltare: Johan Berlitz

Läs nästa artikel

INVEST 360°

Läs nästa: INVEST 360°